دوره در سطح کارشناسی ارشد رشته مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دروس کمبود (جبرانی)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تحلیل آماری

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس پایه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی

۲

-

۲

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲

-

۳

بازارها و نهاد های مالی

۲

-

۴

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

-

۵

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۲

-

۶

مدیریت مالی پیشرفته

۲

-

۷

اقتصاد سنجی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۸

مدل سازی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جمع

 

۱۶

 

دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

ابزارهای مالی اسلامی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

مهندسی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدل سازی مالی

۳

فرآیندهای تصادفی در مالی

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدل سازی مالی

جمع

 

۶

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

مدیریت مالی بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۲

سرمایه گذاری های جایگزین

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

مدل سازی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدل سازی مالی

۴

علوم و ریاضیات اکچواری

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت مالی پیشرفته

۵

سرمایه گذاری در مستغلات

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۶

مالی رفتاری

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۷

حقوق قرارداد ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۸

حقوق مالیه عمومی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۹

اقتصاد انرژی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۰

مدیریت مالی استراتژیک

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۱

تامین مالی پروژه ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۲

روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۳

تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جمع

 

۲۶

 

پژوهش

1

پایان نامه

6

 

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گروه می باشد.

 


دوره در سطح کارشناسی ارشد رشته مالی گرایش حقوق مالی

دروس کمبود (جبرانی)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تحلیل آماری

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس پایه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی

۲

-

۲

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲

-

۳

بازارها و نهاد های مالی

۲

-

۴

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

-

۵

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۲

-

۶

مدیریت مالی پیشرفته

۲

-

۷

اقتصاد سنجی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۸

مدل سازی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جمع

 

۱۶

 

دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

مبانی حقوق مالی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین  الملل

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

حقوق و مقررات بانکداری اسلامی و بین الملل

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جمع

 

۶

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

مدیریت مالی بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۲

سرمایه گذاری های جایگزین

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

مدل سازی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدل سازی مالی

۴

علوم و ریاضیات اکچواری

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت مالی پیشرفته

۵

سرمایه گذاری در مستغلات

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۶

مالی رفتاری

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۷

حقوق قرارداد ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۸

حقوق مالیه عمومی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۹

اقتصاد انرژی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۰

مدیریت مالی استراتژیک

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۱

تامین مالی پروژه ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۲

روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۳

تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جمع

 

۲۶

 

پژوهش

1

پایان نامه

6

 

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گروه می باشد.

 


دوره در سطح کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور بانکی

دروس کمبود (جبرانی)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تحلیل آماری

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس پایه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی

۲

-

۲

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲

-

۳

بازارها و نهاد های مالی

۲

-

۴

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

-

۵

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۲

-

۶

مدیریت مالی پیشرفته

۲

-

۷

اقتصاد سنجی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۸

مدل سازی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جمع

 

۱۶

 

دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

مدیریت بانک و بانکداری اسلامی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-بازارها و نهادهای مالی

۲

مدیریت ریسک در بانک ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۳

بانکداری بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-بازارها و نهادهای مالی

جمع

 

۶

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

مدیریت مالی بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۲

سرمایه گذاری های جایگزین

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

مدل سازی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدل سازی مالی

۴

علوم و ریاضیات اکچواری

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت مالی پیشرفته

۵

سرمایه گذاری در مستغلات

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۶

مالی رفتاری

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۷

حقوق قرارداد ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۸

حقوق مالیه عمومی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۹

اقتصاد انرژی

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۰

مدیریت مالی استراتژیک

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۱

تامین مالی پروژه ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۲

روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۳

تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام

۲

مدیریت مالی پیشرفته-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۴

حسابداری مالی

۲

 

۱۵

اقتصاد بانکداری

۲

 

جمع

 

۳۰

 

پژوهش

1

پایان نامه

6

 

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گروه می باشد.

 

دوره در سطح کارشناسی ارشد رشته بانکداری اسلامی 

دروس پیش نیاز

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

آمار کاربردی

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس اصلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

اقتصاد خرد میانه

3

-

۲

اقتصاد کلان میانه

3

-

۳

اقتصادسنجی میانه

3

-

۴

اقتصاد ایران

3

-

۵

نظام اقتصادی اسلام

2

-

۶

پول و بانکداری اسلامی (1)

3

نظام اقتصادی اسلام

۷

پول و بانکداری اسلامی (2)

3

پول و بانکداری اسلامی (1)

۸

پایان نامه

6

 

جمع

 

26

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

۱

ابزارهای مالی اسلامی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۲

حقوق تجارت

2

-

۳

بانکداری الکترونیکی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۴

روش شناس علم اقتصاد

2

اقتصاد خرد میانه- اقتصاد کلان میانه

۵

اقتصاد مالی

2

-

۶

کارورزی

2

ابزارهای مالی اسلامی

۷

سمینار بانکداری اسلامی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۸

اقتصاد اطلاعات

2

اقتصاد خرد میانه- اقتصاد کلان میانه

۹

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

2

-

۱۰

احکام اقتصادی اسلام

2

-

۱۱

بازاریابی بانکی

2

-

۱۲

حقوق مالی

2

-

۱۳

بانکداری بین الملل اسلامی

2

-

14

بانکداری بین الملل

2

-

15

حسابداری مالی

۲

-

16

اقتصاد بانکداری

۲

-

جمع

 

32

 

·         دانشجو ملزم به گذراندن 6 واحد دروس پیش نیاز می­باشد.

·         دانشجو ملزم به گذراندن حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می­باشد.

 

دوره در سطح کارشناسی ارشد رشته حسابداری بانکی 

1-دروس پیش نیاز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

حسابداری پیشرفته 2

2

-

2

حسابرسی 2

2

-

3

حسابداری میانه 2

2

-

4

حسابداری صنعتی 3

2

-

 

جمع

8 واحد

 

*مطابق ضوابط، 6 واحد از 8 واحدفوق الذکر بنابرنظر گروه حسابداری باید گذرانده شود.

 

2-دروس پایه و تخصصی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

تئوری حسابداری 1

3

-

2

حسابداری و گزارشگری مالی بانکها

3

-

3

حسابداری مدیریت

3

-

4

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2

-

5

مدیریت مالی بانکها

3

-

6

حسابرسي بانكها

3

-

7

مباحث جاری در حسابداری

2

-

8

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

2

-

 

جمع

21

 

 

3-دروس اختیاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

2

بانکداری نوین

3

تئوری حسابداری 1

3

بررسی موارد خاص در حسابداری

2

-

4

تجزيه و تحليل پيشرفته صورتهاي مالي و

اطلاعات مالي بانكها                            

3

-

5

اقتصاد سنجی و کاربرد آن در مسائل بانکی

2

-

6

تحلیل آماری

2

-

7

زبان تخصصی بانکداری

2

-

8

روش تحقیق پیشرفته

2

-

9

حسابداری بخش عمومی

3

-

10

حسابرسی پیشرفته

2

-

 

جمع

24

 

*گذراندن 5 واحد از دروس اختیاری الزامی است.

4-پژوهش

ردیف

نام درس

تعداد واحد

سرفصل درس

پیشنیاز

1

رساله

6

-

-

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت

آموزش عالی