• سخن امروز

    سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

  • سخن امروز

    آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

 

      تقویم آموزشی       

   فصل تابستان- 1398

جزئیات بیشتر

گواهینامه های حرفه ای

ارائه گواهی نامه معتبر برای دوره ها

جزئیات بیشتر

دوره های آموزش حرفه ای

 

جناب آقای دکتر ولی اله سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی دکتر محسن خوش طینت، سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را از تاریخ 1395/4/12 به ریاست آن موسسه منصوب نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار

تابلوی اعلانات آموزشی