فهرست پایان نامه ها در مرحله دفاع مقدماتی

 

 

نام دانشجو عنوان پايان نامه استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصيلي
آقای بهزاد نازی تأثیر کیفیت دارائی بر درماندگی مالی بانک­ها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر رضا حبیبی حسابداری
آقای وحید قربانی تأثیر ریسک و رقابت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
آقای مرتضی ترابی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر بحران مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری آقای دکتر سیدکاظم دوست حسینی آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری

آقای علیرضا

فدایی آبرس

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک ها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری
آقای بهروز جیحونیان تأثیر کفایت سرمایه بر رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی(مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران)  آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

بانکداری اسلامی
خانم مژده پریسای  تأثیر درآمدهای غیرمشاع، بر عملکرد بانک ها آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری

آقای سیف اله

عدلی پور

ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری

آقای حسن

زارع محله

تأثیر کیفیت حسابداری و حسابرسی بر حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای سیدعلی رضوی رابطه ویژگی های بانک ها با میزان افشای حاکمیت شرکتی آقای دکتر آرش تحریری آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای حامد فرجی تأثیر تمرکز مالکیت بر هموارسازی سود (در بانک های بورسی ایران) آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری
خانم فاطمه فدوی تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان بانک به عقد قرض الحسنه (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین) آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی
خانم زینب حیدری ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر مهدی بصیرت آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی

خانم زهرا

مرادی نسب

رابطه سرمایه فکری با عملکرد بانکها

آقای دکتر یحیی

حساس یگانه

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری