مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزارمی نماید:

مباحثه علمی با عنوان « استراتژی های مبتنی بر ریسک »

 سخنران: جناب آقای دکترعلیرضا بحیرایی

زمان:6 اسفند ماه 1398 ساعت 8 الی 13:30

هزینه ثبت نام :2,500,000 ریال

 

 اولین مباحثه علمی با عنوان «جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی» برگزار شد.

 دومین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای بهبود کفایت سرمایه» برگزار شد.