تابلوی اعلانات - واحد مشهد

 

آدرس : بلوار وکیل آباد، بلوارهفت تیر، میدان هشتم شهریور، جنب بانک صادرات آب و برق، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

سرپرست واحد : آقای چشمی

 

کد پستی : 9179165948

 

تلفن واحد : 8676132-0513 - 8673190-0513

 

دورنگار واحد : 8663888-0513