چاپ
دسته: واحد مشهد
بازدید: 842

اسامی دانشجویان ممتاز:

 

نيمسال تحصيلي

رتبه

نام و نام خانوادگي

مقطع- معدل

كارداني

معدل

كارشناسي ناپيوسته

معدل

نيمسال اول

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

نيمسال دوم

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3