با عنايت به نقش مهم رؤساي شعب بانكها در موفقيت و پيشبرد استراتژيها و اهداف عملياتي بانكها در نيل به اهداف نهايي سياستگذاري پولي و بانكي، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران همواره كوشش نموده است علاوه بر برنامه­ هاي آموزشي بلند مدت و آموزش­هاي كوتاه مدت تخصصي، در راستاي اهداف و وظايف پژوهشي خود افزون بر "همايشهاي سالانه بانكداري اسلامي" و دیگر نشستهای تخصصي، گردهمایی رؤساي موفق شعب بانكهاي كشور را همه ساله برگزار نماید.