قابل توجه شركت كنندگان دوره 87مهارت هاي انجام عمليات صرافي (تاريخ برگزاري 27 و 28 فروردین 1398) براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.