قابل توجه شركت كنندگان دوره 86 مهارت هاي انجام عمليات صرافي (تاريخ برگزاري 14و 15 اسفند 1397 ) براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.