1- تحلیل مالی با استفاده از نرم افزار MATLAB

2- محاسبه عددی سود سپرده و تسهیلات بانکی با استفاده از نرم افراز اکسل