معرفی دوره:

 تبديل رقابت موجود به فرصت همكاري مؤثر بين دو بازار پول و سرمايه، می‌تواند بسترهایی را فراهم ‌كند كه بر اساس‎ آن رشد و توسعه اقتصاد كشور، در مسيري صحيح و با سرعتی فزاینده حركت کند. تقویت این همکاری علاوه‌بر افزایش ثبات بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع و به‌دنبال آن توسعه مالی را در پی دارد. درحال‌حاضر، متقاضيان تأمین مالي کوتاه‌مدت یا بلندمدت، به سمت بازار پول حركت مي‌كنند، این ‌درحالي‌است كه بازار سرمایه محل تأمین مالی بلندمدت است. عدم‌آشنایی بنگاه‌ها با ساز وکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه و بعضاً کمتر بودن نرخ تسهيلات بازار پول در برابر هزینه تأمین مالی از بازار سرمايه، تقاضاي بيش‌ازحد براي تأمین مالي از بازار پول را ايجادکرده است. از آنجاکه توسعه مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی و آشنایی با بازارها و ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه، می‎تواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری‌ها در بازار پول جلوگیری کند.

اهداف دوره:

آشنایی با ساز وکار تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای تأمین مالی نوین  بازار سرمایه و نقش بانک‌ها در توسعه تأمین مالی

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران واحدهای سرمایه‌گذاری، اعتبارات و مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره:  8 ساعت

تاریخ برگزاری:
7 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.