معرفی دوره:

پیش  فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودي هر واحد اقتصادي ایجاد ارزش براي ذینفعان خود می باشد. همه شرکتهـا بـا عدم قطعیت رو به رو هستند، و یکی از چالشهاي مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد بطوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشـد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود مدیریت ریـسک مـدیر را قادر می سازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسکها و فرصتهاي وابسته به آن، واحد اقتصادي را بصورت موثر اداره نموده و بدین ترتیـب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد.  ارزش، زمانی حداکثر می شود که مدیریت، راهبرد و اهداف را براي ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسک هـاي مربـوط تنظیم نماید، و بطور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادي بکار گیرد.

اهداف دوره:

  • همسو کردن اشتهاي ریسک و راهبرد
  • افزایش تصمیمات واکنش به ریسک
  • کاهش شگفتیها و زیانهاي عملیاتی
  • شناسایی و مدیریت ریسکهاي چند جانبه و میان بنگاهی
  • ربودن فرصتها

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان حسابرسی و مدیریت ریسک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری:
28 دی ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.