معرفی دوره:

فروشنده موفق می داند در مقابل اعتراض مشتری چگونه رفتار کند اگر سازمانی مشتری ناراضی دارد نشانه چیست آیا نشانه خوب است چه قدر از نارضایتی ها قابل بهبود و اعتنا هستند . بدیهی است بیش از 95 درصد مشتریان ناراضی بدون اینکه نارضایتی خود را به شما اعلام کنند قطع رابطه خواهند کرد و اگر نارضایتی مشتریان را تبدیل به رضایت کنید وفاداری آنها به شما بیشتر از مشتریانی خواهد بود که از اول از شما راضی بوده اند این کارگاه نحوه شناخت مشتریان ناراضی و مدیریت این نارضایتی و نحوه تبدیل این نارضایتی به رضایتمندی را به شما آموزش خواهد داد .

اهداف دوره:

  • جلوگیری از گسترش نارضایتی
  • شناخت نقاط ضعف سازمان
  • کاهش هزینه های خطا
  • ارزیابی عملکرد واحد ها
  • شناخت نیازهای مشتریان
  • ایجاد فرصت های بهبود
  • بر آورده کردن کیفیت خدمات محصول
  • وفادار سازی سازمانی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان فروش، خدمات و صف در بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:
25 و 26 دی ماه 1396 (از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.