معرفی دوره:

 این دوره صرفاً به منظور پاسخ به ابهامات وسئولات وچالشهای اجرایی متداول مدیران اعتباری، کارشناسان  مسئولین شعب وبازرسان طراحی گردیده است به نحویکه به عنوان راهنمایی عمومی برای کاهش و مدیریت ریسک کاربرد اجرایی خواهد داشت. علت ابطال قراردهای مشارکت از سوی دادگاهها چیست وراهکار اجرایی آن کدام است. نحوه ی تطبیق درخواستهای غیر متعارف مشتریان با عقود اسلامی به چه ترتیب می باشد. مخاطرات زمان تمدید ضمانتنامه کدام است .

اهداف دوره:

  • بررسی چالش‌های موجود درتصمیم گیری اعتباری
  • ارائه راهکار برای مواجه شدن با موضوعات مبتلا به روز

محتوای دوره:

 الف) درمبحث ضمانت‌نامه

  • اگر موضوع ضمانت‌نامه خروج مشمولین به خارج از کشور باشد و ضمانت‌خواه فوت نماید آیا ضمانت‌نامه وی از سوی دادگاه قابل ضبط است؟
  • چنانچه ضمانت‌خواه ورشکسته شود ضمانت‌نامه وی قابل تمدید است؟
  • آیا می‌توان ضمانت‌نامه صادره بانک دیگر را تمدید نمود؟
  • نحوه تشخیص ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از سایر ضمانت‌نامه‌ها کدام است؟
  • شرایط استفاده شخص ثالث از مصوبه ضمانت‌نامه‌های گمرکی چیست؟
  • چالش‌های برداشت قضات از مقررات حاکم بر ضمانت‌نامه های بانکی بر مبنای ماده 684 چیست؟

 

ب) درمبحث گشایش اعتبار اسنادی خارجی

  • آیا می‌توان به تنهایی دانش فنی گشایش اعتبار نمود؟ چالش‌های آن کدام است؟

 

مخاطبان دوره:

مدیران، روسای ادارات، مسئولین اعتباری شعب، کارشناسان و بازرسان بانک‌ها

پیشنیاز دوره: فاقدپیشنیاز

مدت دوره:  8 ساعت

تاریخ برگزاری:
20 دی ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.