معرفی دوره:

 یکی از مهمترین سطوح هوش هیجانی فرایند هوش اجتماعی به معنای توانمندی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی و تفکر خلاقانه و خودباوری جهت اتخاذ تصمیمات عقلانی و خردمندانه است. امروزه حتی بسیاری ازافراد تحصیل کرده در اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در موقعیت های متفاوت سازمانی ناتوان هستند  و در این دوره آموزشی  زمینه بهبود فرایند اجتماعی شدن و تعامل سیستمی در سازمان و زمینه سازی کار تیمی و رویکرد مشارکتی با استفاده از تجارب سازمانی در مدل رفتار مطلوب اجتماعی و سازمانی تعیین میگردد .

اهداف دوره:

  • شناخت فرایند مدیریت هوش هیجانی و هوش اجتماعی
  • ایجاد زمینه تعاملات اجتماعی با رویکرد مثبت اندیشی و برخورداری از توانمندی های اجتماعی
  • اصلاح رفتار اجتماعی و سازمانی
  • توانمندی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی
  • زمینه سازی بهبود تصمیم گیری مشارکتی و کار تیمی و روابط سیستمی در سازمان
  • توانمند سازی کارکنان در مدیریت بر خویشتن و خودکنترلی و خود انگیزشی

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان کلیه بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:
9 و 10 دی ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.