معرفی دوره:

در اين دوره مقرر است موضوعات مبارزه با پولشويي به صورت پيشرفته‌تر و عملي مورد مداقه قرار گيرد و ضمن پرداختن به جديدترين مباحث و دغدغه‌هايي که در زمينه مبارزه با پولشويي در داخل کشور و در سطح بين‌ المللي وجود دارد، موارد پولشويي که در عمل اتفاق افتاده نيز بررسي شده تا الگوهاي مرتبط استخراج شود.

 

اهداف دوره:

— به روز نمودن دانش مبارزه با پولشويي و بکارگیری ان در امور روزمره کاري

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان و مديران مرتبط با حوزه مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباري

پیشنیاز دوره:

گذراندن دوره آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه.

مدت دوره: 16 ساعت