معرفی دوره:

بانکداران در این دوره می آموزند که بسته های خدمات بانکی منحصر به فرد با محوریت جذب مشتری و ترغیب ایشان ارائه نمایند و از تکنیک های مبتنی بر شرایط برتری، برابری و پایین تری نسبت به رقبا به درستی بهره ببرند و همین طور از تکنیک های مبتنی بر مراقبت و نگه داشت مشتریان ارزنده به درستی استفاده نمایند.

 

اهداف دوره:

  • شناسایی مشتریان بانک در گروه های جداگانه مبتنی بر
     ویژگی ها و رفتار ایشان
  • تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی
  • تکنیک ها و تکنولوژی های نوین در جذب و نگهداشت مشتریان جدید و ارزنده

 

پیشنیاز دوره: با توجه سطح مخاطبین و پیشینه آموزشی آن ها تعیین می گردد.

مدت دوره: 8 ساعت