معرفی دوره:

در نظام بانکداری نوین، هر شعبه به عنوان یک واحد تجاری استراتژیک  مستقل (SBU) در نظر گرفته می شود. بدین معنی که هر شعبه به عنوان یک مرکز مستقل درآمد - هزینه تلقی شده به نحوی که علاوه بر تأمین هزینه های مستقل خود و پوشش بخشی از هزینه های غیر مستقیم نظیر هزینه های سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و سایر زیر ساخت ها، هزینه های اداری، نیروی انسانی و عمومی، باید بتواند درآمد و به تبع آن سود مورد انتظار بانک از تأسیس شعب را بر آورده نماید. نوآوری در ارائه خدمات مالی، ارتقاء رضایت مشتریان، خدمات الکترونیک بانکی و... همگی شعارهایی هستند که بانک باید سرمشق کار خود قرار دهد. در این راستا باید درک درستی از مشتریان و رقبا داشته و لازمه آن داشتن طرح جامعی برای بازاریابی بر اساس ویژگی های محیطی تک تک شعب است،که  به عنوان بازاریابی درون شعبه یاد می شود.

 

 مخاطبان دوره:

کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت