معرفی دوره:

 براساس مطالعات بین المللی بیش از 75 درصد ریسک بانک ها ناشی از ریسک اعتباری است بدون شک، ارتقاء و بهبود شاخص های مرتبط با رتبه بین المللی در صنعت بانکداری کشور در گرو تمرکز بانک ها بر مدیریت ریسک اعتباری موفق می باشد. تحقیقات نشان می دهد پذیرش ریسک اعتباری یک معامله بسیار نامنصفانه و نامتقارن برای بانک ها است. چرا که پیش گیری از یک ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول معادل سود پرداخت پنج ریال تسهیلات جدید است، بانکی که نتواند ریسک اعتباری را مدیریت نماید در بلند مدت دوام نمی آورد .

تا زمانی که پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بخش عمده فعالیت های بانک را تشکیل می دهد، تمرکز اصلی بانک باید بر مدیریت ریسک اعتباری معطوف گردد که در این میان روش های تحلیل گری اعتباری،عنصر کلیدی مدیریت ریسک  اعتباری  بانک محسوب می شود.

 

اهداف دوره:

  •  تغییر نگرش بانکداری وثیقه محور به جای بانکداری بر اساس اعتبارسنجی

 

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان شعب  بانک ها

 

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت