معرفی دوره:

در نتیجه  پیاده‌سازی مدلهای امتیاز اعتباری، اعتباردهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی‌های وی تعیین نماید. در واقع، امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی‌های شخصی را در فرایند تصمیم‌گیری اهلیت اعتبارگیرنده کاهش می‌دهد. مدلهای امتیازدهی اعتباری بر این فرض استوار هستند که روش‌های آماری قادرند رفتار آتی اعتبارگیرندگان را بر مبنای جزئیات رفتار پیشین آن‌ها پیش‌بینی ‌نمایند. باری نیل به این مهم، نیاز به استفاده از نرم افزارهای آماری است. نرم افزار R، یک زبان برنامه ‌نویسی و محیط نرم‌افزاری برای محاسبات آماری است که اکثر زمینه های آمار کاربردی مانند تحلیل سری های زمانی، رگرسیون خطی و غیر خطی، آزمون فرض های کلاسیک، خوشه بندی و ... را پوشش می دهد و همچنین نرم‌ افزار قدرتمندی برای رسم اشکال گرافیکی و نمودارهاست.

 

  اهداف دوره:

  • ارائه کدهای ساده در نرم افزار R برای انجام محاسبات در مدلهای پایه ای امتیازدهی اعتباری
  • آشنایی فراگیران با نرم افزار R است.

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات ریسک ، اعتبارات ، ادارات بازرسی و کنترل های داخلی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 6 آبان ماه 1396- شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره:  5.200.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.