معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین روسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

اهداف دوره:

  • یادگیری اصول حسابداری ارزی
  • آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
  • انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی،
  • ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
  • گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف(دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
  • ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی)

 

مخاطبان دوره:

پرسنل بخش ارزی بانک ها، مسئولین اعتبارات ، روسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی.

مدت دوره: 40 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 25 مهر ماه 1396- سه شنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره: 6.500.000  ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.