معرفی دوره:

کمیته بال همواره توصیه هایی به بانکها درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک در مقابل انواع ریسکها دارد. پیاده سازی توصیه های کمیته بال مستلزم برآورد ریسک هاست که یکی از ابزارهای اندازه گیری محاسبه احتمال نکول است. اما مواردی یافت می شود که داده ها برای محاسبه احتمال نکول یا کم هستند و یا اصولا ناچیزند که اصطلاحا به شرایط کمبود رخداد نکول موسومند. در این دوره، ابتدا به مفهوم و کاربردهای احتمال نکول پرداخته و روشهای متعارف محاسبه این احتمال را بررسی می کنیم و سپس روش بیزین را به عنوان روشی مناسب برای محاسبه احتمال نکول ارایه خواهیم داد.

 

اهداف دوره:

  • مرور روشهای گوناگون در محاسبه احتمال نکول در شرایطی که داده برای محاسبه احتمال کم نیست
  • ارایه روش بیزین برای محاسبه احتمال نکول در شرایط کمبود رخداد نکول

 

 مخاطبان دوره:

مدیران و  کارشناسان ریسک بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 26 و 27 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.