معرفی دوره:

نظر به اینکه تطبیق امری نوپا در عرصه بانکی می باشد، لذا این دوره بر آن است تا ضمن معرفی مبانی این موضوع و استانداردهای بین المللی، مسایل اجرایی را نیز تشریح نماید.

 

اهداف دوره:

— آشنایی با کلیات موضوع تطبیق و موضوعات اجرایی آن

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری به ویژه در زمینه تطبیق، مبارزه با پولشویی، ریسک و واحدهای مرتبط.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 22 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.