معرفی دوره:

این دوره  به منظور توجه به مبانی علمی و تئوریک حقوق بانکی و آشنایی با اصول کاریردی حقوق در بانک  برگزار می گردد.

 

اهداف دوره:

  • آموزش کارکنان بانک و مسلط نمودن آنها به دانش بانکی مورد نیاز.(دانشی)
  • تربیت نیروی انسانی متخصص به ترتیبی که علاوه برتسلط برمبانی علمی و تئوریک ، اصول کاربردی را نیز یطور خاص مورد توجه قرار دهد.( مهارتی)
  • نیازهای کاربردی کارکنان صف وستاد مرتبط با امور حقوقی بانک را بدون آنکه نیاز به حضور فوری کارشناس حقوقی باشد ، مرتفع نماید. (مهارتی)
  • رفتار کارکنان بانک را از جهت رعایت حقوق مشتریان تعریف می نماید.
  • آموزش های لازم را به کارکنان بانک میدهد تا آنها را در مقابل خطرات احتمالی و ورود خسارت به بانک و شخص کارمند محافظت نماید. (نگرشی)

 

مخاطبان دوره:

روسای شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 9 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.