معرفی دوره:

یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیران و سیاست گزاران کشور اعم از دولت، مجلس و... معضل مطالبات معوق بانکی است. در این دوره سعی می‌شود رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه ایجاد شود.

 

اهداف دوره:

  • ایجاد رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه

 

مخاطبان دوره:

 مسئولین شعب ، کارشناسان اعتباری

پیشنیاز دوره:

 بانکداری داخلی 2 ( تخصیص منابع )

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری : 7 و 8 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد