معرفی دوره:

در این دوره به تعريف و تفاوت مديريت و رهبري، مهارتهاي رهبري ومديريت، سبكهاي رهبري و ايجاد انگيزه در كاركنان براي تحقق اهداف سازماني و توسعه کار تیمی و شناخت و توانمند سازی  مخاطبان و ایجاد قدرت تحلیل و پردازش  مفاهیم مهارت های رهبری سازمانی و اجتماعی و توسعه فرآیند کار تیمی در سازمان می پردازیم.

اهداف دوره:

  • مفاهیم رهبری و کار تیمی را شناخته و تفاوت رهبری و مدیریت را تمیز دهند
  • عوامل و شاخصه های شخصیت کاریزماتیک و اقتدار شخصیتی را تحلیل کنند
  • مدل ها و انواع سبک رهبری سازمانی را بکار بگیرند
  • تفاوت تیم و گروه را متناسب با استفاده از ظرفیت های منابع انسانی در سازمان تشخیص دهند
  • موانع تشکیل تیم را با استفاده از ظرفیت رهبری در سازمان مرتفع کنند
  • توانمندی رهبری و کارکرد تیمی همکاران خود را ارتقا دهند
  • انواع تیم و مدل های کار تیمی را شناخته و در سازمان به تناسب شرایط و انگیزه کارکنان به کار بگیرند

 

مخاطبان دوره:

مدیران ستادی،کارشناسان ارشد، روسای شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 4 و 5 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

     

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.