معرفی دوره:

29 اصل کميته بانکي بال جهت ايجاد يک سيستم نظارت مؤثر بر مبناي وظايف و مسئوليت‌هاي بانک‌ها و مقام ناظر. اين سند کميته بال علاوه بر اسناد موسوم به اسناد بال يک، دو و سه در سال 2012 منتشر شده است که رهنمودهايي را جهت ارتقاء سيستم نظارتي و تعامل بين بانک‌ها و مقام ناظر بانکي ارايه مي‌دهد.

   

اهداف دوره:

—  بررسي تمامي اصول سند اصول 29 گانه کميته بانکي بال وآشنايي با مفاهيم مطروح در اين سند

 

مخاطبان دوره:

اعضاي هيأت مديره، مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه مديريت ريسک، اعتباري، بازرسي، حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 2 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.