معرفی دوره:

در این دوره به اشتباهات متداولی‌که در پرداخت تسهیلات و برقراری تعهدات از سوی کاربران و تصمیم گیران اعتباری روی داده همراه با ذکر با نمونه‌های واقعی ارائه خواهد شد.

 

اهداف دوره:

— کاهش ریسک عملیاتی وکاهش مطالبات غیر جاری

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری، مسئولین شعب، اعضای کمیته‌ها وکمیسیون‌های مختلف اعتباری

پیشنیاز دوره: بانکداری بدون ربا، آشنایی با صورت‌های مالی مشتریان

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 22 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.