معرفی دوره:

 حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق سه رکنی هستند که به منظور حصول اطمینان از دستیابی سازمان به اهداف خود تدوین شده است. حاکمیت مجموعه ای از روابط بین اجزا و ذی نفعان سازمان به منظور اداره کردن سازمان برای دستیابی به اهداف می باشد، مدیریت ریسک نیز سعی دارد تا ریسک هایی را که مانع از دستیابی سازمان به اهداف
 می شود را مدیریت نماید و تطبیق نیز به بررسی انطباق سیاست ها و رویه ها با قوانین و مقررات می پردازد، این سه موضوع کلیدی، اساس دستیابی سازمان به اهداف می باشد. اما با توجه به ماهیت حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق  همپوشانی های زیادی رخ می دهد و خود می تواند به عنوان یک مانع در سازمان عمل کند.

  

اهداف دوره:

  • همزمان سازی اطلاعات و فعالیت های حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق
  • اثربخشی عملیات، اشتراک گذاری اطلاعات و جلوگیری از همپوشانی های بی فایده

 

مخاطبان دوره:

مدیران  و کارشناسان ریسک، حسابرسی داخلی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 11 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

    

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.