معرفی دوره:

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، گروه‌های غیررسمی و رسمی، راه‌های بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن مراودات انسانی در سازمان مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رودررو یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی در زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز خلوت آنها به یک محیط کاری تبدیل شود. این موضوع مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد.

اهداف دوره:

  • شناخت عوامل مؤثر بر ارتباطات اثربخش و اصول تعامل و مذاکره در سازمان
  • شناسایی راه های بهبود ارتباطات در سازمان
  • شناسایی عوامل پدیدآورنده تنش در سازمان
  • تشخیص ارتباط درست اجزاء
  • آموختن راه‌های ایجاد ارتباط و انواع آن
  • بکارگیری روش‌های بهبود ارتباطات
  • بکارگیری مدل های ارتباطی در سازمان
  • شناسایی موانع ارتباطی و مرتفع کردن در فرآیندهای ارتباطی
  • تحلیل درست داشتن از مخاطب ارتباطی و طرف مذاکره و بکارگیری اصول مذاکره به درستی
  • هدف گذاری در مذاکره وبدرستی دنبال کردن استراتژی

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان و کارکنان کلیه سازمان ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 6 و 7 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.