معرفی دوره:

این دوره یک دوره فشرده برای آشنایی با روش های تأمین مالی خارجی است. تأکید ویژه دوره بر جنبه های کاربردی قراردادهای تسهیلات ارزی « فاینانس» بین بانک های عامل ایرانی و بانک های بین المللی، جهت اجرای پروژه های زیرساختی یا واردات فناوری و تجهیزات پروژه ها، و از جمله شرایط اجرایی، مالی و حقوقی اینگونه قراردادها می باشد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با چارچوب ها و ضوابط بین المللی تأمین مالی (تسهیلات فاینانس)
  • آشنایی با مراحل اجرایی تأمین مالی در پروژه های فاینانس (در بانک مرکزی، بانک های عامل ...)
  • آشنایی با شرایط قردادهای تسهیلات ارزی میان مدت (مرور قراردادهای فاینانس(
  • آشنایی با شرایط قراردادهای تسهیلات ارزی کوتاه مدت (مرور قراردادهای ریفاینانس(
  • فراگیری مطالب به شکل کاربردی/ مصداقی با مطالعه موردی یک پروژه فرضی

 

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها در حوزه تسهیلات ارزی و امور بین الملل/ امور خارجه (بانک های عامل پروژه ها)

پیشنیاز دوره: آشنایی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی یا بانکداری بین المللی 1 و 2، آشنایی با زبان انگلیسی
مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 2 و 3 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.