معرفی دوره:

در طی این دوره فشرده فراگیران با مفاهیم پایه ای اقتصاد، اقتصاد مدیریت، اقتصاد مقاومتی، ارتباط عملکرد با اقتصاد مقاومتی و در نهایت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی آشنا می شوند.

     

اهداف دوره:

  • آشنایی با اهداف اقتصاد مقاومتی

 

 مخاطبان دوره: کلیه رؤسا و معاونین شعب بانک ها ، کارشناسان ادارات مرتبط از جمله اداره برنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 20 مهر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.