معرفی دوره:

تشدید رقابت در صنعت بانکداری ضرورت ایجاد تصویری متمایز از هر بانک را جهت ایجاد تصویری متفاوت در مخاطبین به یک ضرورت تبدیل کرده است . مدیریت برند فرآیند ایجاد تصویر متفاوت از  بانک را بر اساس ظرفیتها و پتانسیلها به ما نشان می دهد .

 اهداف دوره:

  • ارتقاء سطح دانش و اطلاعات تخصصي مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با مدیریت برند  در بخش ستادي بانکها
  • آشنایی با مفهوم برند نحوه برند سازی در صنعت بانکداری بررسی
  • آشنایی با تجارب بانکهای موفق جهان و ایران در برند سازی

 

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان بازاريابي، تبليغات، سرمایه های انسانی، تدارکات و مهندسی و سایر حوزه های مرتبط با برند در بانک

پیشنیاز دوره: اصول بازاریابی بانکی

مدت دوره: 16 ساعت