عنوان دوره:

اصول نگارش و مکاتبات اداری

 معرفی دوره:

 با توجه به ضعف ساختاری در نگارش گزارش، مقاله و چکیده‌نویسی، این دوره برای کمک به کسب مهارت در یک گزارش با کیفیت و رعایت ساختار و اصول یک گزارش شفاف با چکیده نویسی موثر به گونه‌ای که بتواند پیام را به طور واضح به مخاطب برساند، طراحی شده‌است.

اهداف دوره:

آموزش و افزایش مهارت نامه‌نگاری، گزارش‌نویسی، چکیده‌نویسی و ساده‌نویسی با رعایت اصول فارسی.

 مخاطبان دوره: همه کارکنان شبکه بانکی و دانشجویان

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز می باشد

مدت دوره: 12 تا 24 ساعت