عنوان دوره:            

فنون مذاکره موثر

  معرفی دوره:

مدتها است که علاوه بر دانش های حرفه ای هر حرفه نیاز به دانش های دیگری از جمله نوع و نحوه ارتباط در جهت کسب موفقیت مطرح گردیده است . این نکته که یک پزشک با تمام دانش خود بعلت عدم ایجاد یک ارتباط موثر ، نتواند از سالها کسب علم خود نتیجه حاصل نماید و یا در حرف دیگر خصوصا حرف خدماتی نقش یک ارتباط موثر خودنمایی می نماید.

اهداف دوره:

  • بیان نمودن تکنیک های مذاکره با ایجاد ارتباط موثر بین طرفین مذاکره و راهبری نمودن طرفین به یک مذاکره برد _ برد

 

مخاطبان دوره: کارکنان شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت