معرفی دوره:

به منظور حمایت از صادرات،کشورها همواره در صدد حمایت مالی و بیمه ای از صادرکنندگان خود هستند. آشنایی کارشناسان نظام بانکی و تجار با  ابزارهای تأمین مالی صادرات و واردات می تواند امکان استفاده از منابع مختلف مالی را افزایش داده و منجر به بهبود اوضاع تجاری کشور گردد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با انواع گوناگون ابزارهای تامین مالی واردات و صادرات

 مخاطبان دوره:

کارشناسان ارزی و اعتباری/کارشناسان مذاکره قراردادهای ریفاینانس و فاینانس در بانکها

 پیشنیاز دوره:

 آشنایی با امور ارزی/دانش زبان انگلیسی حد متوسط

 مدت دوره: 8 ساعت