معرفی دوره:

یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیران و سیاست گزاران کشور اعم از دولت، مجلس و... معضل مطالبات معوق بانکی است. در این دوره سعی می‌شود رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه ایجاد شود.

 اهداف دوره:

  • ایجاد رویه یکسان در بانک .... برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه

 مخاطبان دوره: مسئولین شعب ، کارشناسان اعتباری

 پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی 2 ( تخصیص منابع )

 مدت دوره: 16 ساعت