معرفی دوره:

این دوره به منظور ایجاد رویه یکسان جهت صدور، ابطال، ضبط ، تمدید و تقلیل ضمانتنامه می باشد.

 اهداف دوره:

  • فراگيري اصول و عمليات ضمانت نامه ريالي

مخاطبان دوره:

مسئولین شعبه ها، کارشناسان اعتباری بانکها، تحلیلگران مالی

 پیشنیاز دوره: بانكداري داخلي – تخصيص منابع

 مدت دوره: 24ساعت