معرفی دوره:

با توجه به این‌که یکی از دو بال بهداشت اعتباری در بانک‌ها در مصرف به‌جا و برگشت اطمینان‌بخش منابع بانک، موضوع نظارت عملیاتی بر تسهیلات اعطایی است؛ در این دوره با تمرکز بر آشنایی کاربردی کارورزان به الزامات منطبق با قانون بانکداری بدون ربا و تکنیک‌های کاربردی بخش‌های اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای هر یک از عقود جاری نظام بانکی و چگونگی بکارگیری مدیریت و کنترل پروژه و تکنیک‌های عملی در نظارت بر طرح‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه در گردش با تمرین‌های کارگاهی پرداخته می‌شود.

    اهداف دوره:

  • آشنایی با مقررات و روش‌های نظارت عملیاتی در نظام بانکداری بدون ربا

  مخاطبان دوره:

روسا و معاونان دوایر اعتباری، کارشناسان اعتباری و بازرسی، معاونان اجرایی- اعتباری مناطق و سرپرستی‌ها ،کارشناسان و ناظران امکان‌سنجی و نظارت طرح‌ها

 پیشنیاز دوره:  عقود بانکداری اسلامی -حقوق بانکی - بخشنامه های بانک مرکزی

 مدت دوره: 16ساعت