معرفی دوره:

در این دوره مبانی علمی و اصول عملی انجام مطالعه امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری با تاکید بر چارچوب پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) و مبتنی بر تجربیات بانک های تخصصی کشور در بخشهای ذیل ارائه می گردد:

بخش اول: مبانی مطالعه طرح و مطالعه بازار و بازاریابی طرح

بخش دوم: مطالعه فنی طرح

بخش سوم:مطالعه مالی طرح و ارزیابی مالی طرح به کمک نرم افزار COMFAR

بخش چهارم: مطالعه اقتصادی  و ارزیابی طرح

 اهداف دوره:

  • مبانی علمی و چارچوب عملی بررسی طرحهای سرمایه گذاری
  • جزئیات انجام مطالعه بازار و بازاریابی طرحهای سرمایه گذاری
  • جزئیات مطالعه فنی طرحهای سرمایه گذاری
  • نحوه تهیه جداول و صورتهای مالی پیش بینی شده در یک گزارش
    امکان سنجی
  • نحوه استخراج و نحوه تحلیل و منطق شاخصهای مالی  جهت ارزیابی و انجام ارزیابی مالی  یک طرح  نمونه به کمک نرم افزار COMFARIII
  • نحوه انجام مطالعه اقتصادی
  • تفاوت بین ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی
  • شیوه صحیح ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری با ملحوظ داشتن معیارهای مورد نظر ذینفعان در ارتباط با شاخصهای متنوع مالی و اقتصادی حاصل از مطالعه طرح

  مخاطبان دوره:

کارشناسان بخش ارزیابی طرحها و اعتبارات بانک های تخصصی و تجاری

  پیشنیاز دوره:  

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در  گروه مالی (اقتصاد، مدیریت، حسابداری) و گروه فنی و مهندسی ، آشنائی کافی جهت کاربری پایه ای  رایانه و نرم افزار اکسل

 مدت دوره:

بخش اول 20 ساعت

بخش دوم 20 ساعت

بخش سوم 48 ساعت

بخش چهارم 18 ساعت