معرفی دوره:

روانشناسی، شناخت و مطالعه رفتارها و افکار کارکنان است . درک سازمان  و دیگران کمک به شناخت شخصیت یکدیگر و شخصیت شناسی می کند تا بتوانیم محیطی بدون تنش با کارتیمی در جهت اهداف سازمان فراهم کنیم که آگاهانه و عاطفی باشد.

   اهداف دوره:

  • بهبود روابط مدیریت و کارکنان
  • حل مشکلات کارکنان در محیط کار
  • بهبود روابط با یکدیگر ودرک یکدیگر

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت