معرفی دوره:

این دوره به منظور بالابردن توانمندی در بازاریابی، جذب  و نگهداشتن مشتریان ارزنده و تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی
می باشد.

 اهداف دوره:

  • ارتقا توانمندی مسئولين دايره صندوق در بازاریابی جذب و نگهداشت مشتریان ارزنده 
  • شناسایی مشتریان بانک در گروه های جداگانه مبتنی بر ویژگیها و رفتار ایشان .
  • تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی .
  • در جذب و نگهداشت مشتریان جدید و ارزنده از تکنیک ها و تکنولوژی نوین بهره ببرند.
  • ارائه بسته های خدمات بانکی منحصر به فرد با محوریت جذب مشتری و ترغیب ایشان .
  • بهره بردن از تکنیکهای مبتنی بر شرایط برتری، برابری و پایین تری نسبت به رقبا .
  • استفاده درست از تکنيک هاي مبتني بر مراقبت و نگهداشت مشتريان ارزنده

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دورهبازاريابي درون شعبه

مدت دوره: 8 ساعت