فهرست دروس مهارتهای درون فردی


                      1- روانشناسی کار

                     2- فنون مذاکره موثر

                     3- اصول نگارش و مکاتبات اداری 

                     4- مدیریت استرس